ESB Chest Diamond - White or silver center?

Printable View